Home  /  Photos

Dough modelling craftsman in NE China's Jilin

2013-12-04 Source:Xinhua Author:XinhuaWang Haofei
分享到: