Home  /  Photos

Giant pandas Jia Jia, Meng Meng settle into breeding base in Jilin

2015-12-10 Source:Xinhua Author:Xinhua Xu Chang
分享到: