Home  /  Photos

Repair of Thousand-hand Kwan-yin sculpture to finish in China's Chongqing

2015-03-25 Source:Xinhua Author:XinhuaLiu Chan
分享到: